Innkjøp

 

Innkjøp

Newsec Basale AS håndterer innkjøp av fellestjenester på store deler av vår forvaltningsportefølje. Vi representerer derfor et stort innkjøpsvolum og føler vi får godt med oppmerksomhet i markedet. Newsec Basale AS tilbyr sine forvaltningskunder deltagelse i våre innkjøpsavtaler.

Vi legger i første rekke vekt på følgende elementer ved inngåelse av våre innkjøpsavtaler:

  • Innhold i, og omfang av leveranse
  • Pris
  • Generelle krav til leverandøren
  • Potensielle besparelser

 

Innhold i og omfang av leveranse

Newsec Basale AS besitter gjennom vår multidisiplinære fagekspertise og størrelse kunnskap og erfaring som er verdifull når en skal definere et fornuftig innhold i leveransen. Nøkkelfaktoren er å finne riktig omfang på og innhold i leveransen. Leveransen skal være god nok og det er således viktig å avgrense både mot underlevering og overlevering. Nedre terskel vil alltid være at leveransen skal oppfylle alle krav og pålegg fra offentlige myndigheter. Det er vår oppfatning at vi gjennom å standardisere en leveransebeskrivelse vil få en leveranse som passer for det alt vesentlige av næringseiendommer i sentrale strøk.

En standard leveranse bidrar til effektiv gjennomføring, både for leverandøren som har en standard å forholde seg til og for oppdragsgiver eller forvalter som skal følge opp leveransen. Så må man gjøre mindre tilpasninger i leveransene i de få tilfellene hvor forhold i og rundt bygget er så spesielle at standard beskrivelsen ikke er dekkende. I bunnen for enhver leveransebeskrivelse ligger de krav til teknisk gjennomføring, beskyttelse av ytre miljø, krav til HMS/SHA med videre, som stilles fra offentlige myndigheter. Ved beskrivelse av leveransen benyttes i all hovedsak en kombinasjon av tre tilnærminger.

Pris

Etter å ha definert leveransen kan man begynne å se på prisingen. En god og presis beskrivelse bidrar til å eliminere usikkerhet og derigjennom redusere tilbyderes risiko rundt leveransen. Om en forutsetter at en står ovenfor en rasjonell tilbyder så vil reduksjon i usikkerhet bidra til å trekke prisene ned. En god pris er ikke nødvendigvis en lavest mulig pris. Pris må alltid ses i sammenheng med omfang på og kvalitet i leveransen. Det er essensielt å bli kjent med prismekanismene i de enkelte bransjene. I noen tilfeller er det mulig å endre litt på innholdet i leveransen slik at en fremdeles kommer ut med en god nok leveranse samtidig som en oppnår å redusere omfanget av en prisdrivende komponent.

Der det er mulig etterstrebes det å bygge inn dynamiske mekanismer i leveransebeskrivelse og prismodell. Det essensielle her er å alltid være åpen for de signaler som gis og prøve å innrette seg best mulig ut i fra de rådende forhold i markedet. I tillegg søker en å identifisere de elementer i leveransene som er viktigst med hensyn på frekvens og volum slik at oppdragsgiver kan få de aller beste prisene på disse delene av leveransen mens lavfrekvente tjenester med lite volum tillegges mindre vekt i forhandling og evaluering.

Et godt eksempel her er den forsikringsordningen som vår fullforvaltningskunder får ta del i. I forsikringsordningen har vi i tillegg til gode priser gode dekninger og utvidede vilkår. De gode prisene på forsikring er i all hovedsak et resultat av et stort volum og god skadestatistikk. En god skadestatistikk skyldes for det alt vesentlige gode eiendommer til forvaltning samt god forvaltning hvilket igjen henger sammen med blant annet gode innkjøp. Vi ser eksempler på at godt håndverk med hensyn på miljø også gir seg utslag i økonomiske besparelser. Gjennom gode avtaler på energioppfølging og avfallshåndtering kombinert med en aktiv forvaltning er det mulig å oppnå gevinster både for miljø og økonomi.

Generelle krav til leverandøren

For at tilbyderne i det hele tatt skal komme i betraktning stilles det en rekke krav til tilbyderens virksomhet og måte å operere på. Newsec Basale AS ønsker å bidra positivt til samfunnet gjennom verdiskaping og samfunnsengasjement. Vi skal bidra til at det tilbys produkter og tjenester som samfunnet trenger, ivareta våre forpliktelser og samfunnspålagte oppgaver på en god måte innenfor gjeldende lovverk, i tråd med alminnelig oppfatning av rettferdighet og rimelighet, og i henhold til egne etiske regler. Newsec Basale AS skal ikke tilby produkter eller tjenester, eller utføre handlinger som innebærer risiko for medvirkning til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.

Newsec Basale AS er en stor innkjøper av varer og tjenester. Vår størrelse innebærer både at vi har markedsmakt og et ansvar. I den forbindelse forutsetter Newsec Basale AS at produsent og leverandører utøver sin forretningsvirksomhet innenfor de prinsipper og retningslinjer som er referert ovenfor, og at varene som tilføres byggene har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosess, i bruk og som avfallsprodukt. De samme prinsipper gjelder for leveranse av tjenester. I rammeavtalene stilles det derfor krav til leverandørene på en rekke områder herunder, ikke uttømmende, krav til bevissthet rundt ytre miljø, HMS /SHA , lønns- og arbeidsbetingelser, menneskerettigheter, forsikringsdekninger, arbeide mot hvitvasking og soliditet.

Potensielle besparelser

De aller fleste vil oppleve å oppnå besparelser ved å komme inn i en stor forvaltningsportefølje med en fungerende innkjøpsordning. Gjennom å være en del av et stort volum får de enkelte eiendommer og porteføljer den nødvendige oppmerksomhet og gode betingelser. Uten å gå i detalj kan vi nevne noen eksempler på besparelser som kommer leietakerne gjennom felleskostnadene og / eller eiendomsbesitterene til gode ved deltagelse i vår innkjøpsordninger.

  • Forsikring – eksempler på besparelser i størrelsesorden 30 – 60%
  • Avfallshåndtering – eksempler på besparelser på fra 15 – 60%
  • Skadedyrbekjempelse – eksempler på besparelser 30- 80%
  • Service på ventilasjon – eksempler på besparelser 10-30%
  • Heis – eksempler på besparelser på 30-40%
  • Renhold – eksempler på opp til 20- 30% besparelse

 

Våre generelle kjøpsbetingelser

Ledige lokaler

FINN.NO