Miljøprestasjoner

Miljøprestasjoner

Kvalitet og miljø Kvalitetspolitikk HMS Sertifiseringer

Nyheter i 2017

  • Newsec Basale har tilsluttet seg 10 strakstiltak i eiendomssektorens veikart mot 2050
  • Newsec Basale har i samarbeid med våre oppdragsgivere og vår energirådgiver Entro AS valgt å kjøpe opprinnelsesgarantier for kraft levert under vår avtale om kraftleveranse til forvaltningsporteføljen

Klimaregnskapsrapporter

Newsec Basale fortsetter i samarbeid med Entro å lage klimaregnskapsrapporter både for eiendommene vi forvalter og for egen virksomhet. Målsetning med disse rapportene er å øke fokuset på vår miljøbelastning på det ytre miljø. Rapportene kvantifiserer selskapets karbonavtrykk (karbonavtrykk er et avtrykk som viser et årlig utslipp av karbondioksid). I Norge består 85 % av de totale klimagassutslippene av CO2.

Klimaregnskapsrapport – Forvaltning

Rapporten presenterer CO2-belastning for bygg som Newsec Basale forvalter, hvor det utøves aktiv energioppfølging, da det er på disse byggene Newsec Basale har påvirkningsmulighet og den nødvendige oversikt.

Den totale CO2-belastningen fra forvaltet eiendomsportefølje i 2017 er 24 697 tonn. Tilsvarende tall for 2016 er 32 198 tonn, og 31 717 tonn for 2015. Dette innebærer en reduksjon av CO2 utslippet på 23% fra 2016 til 2017. Hovedårsaken til denne reduksjonen tilskrives innkjøp av opprinnelsesgarantier ved kraftkjøp.

Størrelsen på bygningsmassen er relativt stabil over måleårene. Energi er den kategori som står for den desidert største delen av den totale belastningen, og utgjør over 95% av det totale CO2 utslippet.

 

Størst endringer 2016-2017:

  • Belastningen fra innkjøpt energi til forvaltningsporteføljen er redusert med 24%, fra 31 133 tonn co2 i 2016 til 23 654 tonn co2 i 2017.
Figurene viser CO2-belastning fra bygg til forvaltning totalt og pr. m2
Utviklingen i Newsec Basales klimaregnskap for forvaltning over de siste 3 årene

Klimaregnskapsrapport – Egen virksomhet

Rapporten presenterer CO2-belastning fra Newsec Basales egen virksomhet. Pr. dags dato innebærer dette lokasjoner i (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim).

Den totale CO2-belastningen fra Newsec Basales egen virksomhet i 2017 er 431 tonn. Tilsvarende tall for 2016 er 462 tonn, og 492 tonn for 2015. Dette innebærer en reduksjon av CO2 utslippet på 7% fra 2016 til 2017..

Størst endringer 2016-2017:

  • Belastningen fra innkjøpt energi til egen virksomhet er redusert med 13%, fra 200 tonn co2 i 2016 til 175 tonn co2 i 2017
Figurene over viser CO2-belastning fra egen virksomhet totalt og pr. ansatt
Utviklingen i Newsec Basales klimaregnskap for egen virksomhet over de siste 3 år.

Energioppfølging

Energioppfølging 2017 for Newsec Basale:

Tett oppfølging av energiforbruket er en viktig parameter for å sikre god drift av byggene. Newsec Basale har som standard at EOS (energioppfølgingssystem) og aktiv energioppfølging anbefales innført på de bygg som forvaltes og driftes av Newsec Basale.

Svært mange av de byggene som ligger inne i Newsec Basales energioppfølgingssystem har allerede tatt ut deler av potensialet i forhold til energireduksjon igjennom driften over flere års oppfølging. For 2017 ser vi likevel en signifikant nedgang i årsforbruket for temperaturkorrigert forbruk for sammenlignbare bygg. Utdrag fra årets Energi og miljørapport viser en nedgang i spesifikt graddagskorrigert energiforbruk på 5,3 % siste år.

Spesifikt graddagskorrigert energiforbruk siste 3 år

Vannforbruk

På lik linje med oppfølging energiforbruk, er også oppfølging av vannforbruk en viktig del av bygningsdriften. Kontinuerlig oppfølging avdekker driftsfeil og uheldig forbruk. Det er en nedgang i vannforbruk for sammenlignbare bygg i vår portefølje fra 2015 til 2017. Implementert måling av vannforbruk gir Newsec Basale et godt utgangspunkt for på sikt også å iverksette tiltak for å redusere vannforbruket. Det spesifikke vannforbruket over siste år er redusert med 9%.

Spesifikt vannforbruk siste 3 år

Avfallshåndtering

Newsec Basale har inngått rammeavtale på avfallshåndtering med Norsk Gjenvinning Norge AS. Avtalen innebærer gjennomgang og optimalisering av avfallshåndtering for eiendommene i forvaltningsporteføljen. Målet er økt gjenvinning av råstoff og energi, lavere miljøbelastning gjennom mindre transport samt lavere kostnader for avfallshåndtering.

Vi har over de siste år hatt en målsetning på sorteringsgrad på 50 % for på sikt å øke til 60 % i vår portefølje, foreløpig har vi ikke nådd denne målsetningen men vi er på vei og figuren under viser en positiv utvikling og at vi nå har en sorteringsgrad på 44%.

Vi arbeider videre med prosjektet «Optimalisering av avfallshåndtering», og har her avdekket de 12 viktigste sjekkpunkt for god avfallshåndtering. I løpet av inneværende år vil denne sjekklisten og nytt merkesystem bli tilgjengeliggjort på alle våre avfallsrom.

Utvikling i sorteringsgrad og avfallsvolumer siste 3 år

Stoffkartotek

Newsec Basale benytter Eco Archive som stoffkartoteksystem både med tanke på HMS for medarbeidere og det ytre miljø. Systemet ivaretar krav til substitusjonsplikt og risikovurdering relatert til farlige stoffer. Målsetningen er å bygge ett standard stoffkartotek for alle våre vaktmestere og ett standard stoffkartotek for våre kontorfasiliteter slik at risikovurderinger, substitusjonsplikt og tilgjengelighet til sikkerhetsdatablad på best mulige måte blir ivaretatt for våre medarbeidere.

Biler

Newsec Basale har ved utskiftning av våre biler lagt vekt på å redusere miljøbelastningen ved bilkjøring.

 

Alle våre VW Caddy biler er ledende når det gjelder utslipp og resirkulering og har partikkelfilter som regenerer seg selv. VW er sertifisert blant annet for DIN EN ISO 14001, og vår leverandør er sertifisert som miljøfyrtårn.

Våre biler har følgende forbruk/co2-utslipp i henhold til EU-direktiv 715/2007 gjeldende versjon. (de bilmerker vi har mest av ses i tabell under)

Biltype                         Drivstofforbruk blandet kjøring  co2-utslipp       Antall

1,6 Tdi BMT 75             0,53 l/mil                                  139 g/km                   32

1,6 Tdi BMT 102           0,46 l/mil                                  119 g/km                    9

2,0 Tdi BMT 110           0,56 l/mil                                  171 g/km                    5

Newsec Basale har to elektriske biler i porteføljen, henholdsvis en felles bil for forvaltere i Stavanger og en bil for en driftstekniker i Oslo. Foreløpige tilbakemeldinger fra brukerne er positive og indikerer at det er gjennomførbart i deler av organisasjonen og i større byer å erstatte noen av bilene i vår bilpark med elektriske biler. Imidlertid er det fortsatt knyttet begrensninger til el-biler der vi har behov for tilhengerfeste og dette gjelder de fleste vaktmesterbiler. Erfaringene innebærer at el-biler for ettertiden alltid vil bli vurdert ved nye innkjøp av biler der dette er hensiktsmessig. Dette har resultert i at vi har bestilt 4 ny el-biler til drift i Oslo for levering i Q1 2018 samt en administrasjonsbil i Bodø.

Selskapet har i tillegg i 2017 anskaffet 1 hybridbil.

Generelt

Newsec Basale legger stor vekt på overholdelse av gjeldende regelverk og etiske normer og ønsker i alle sammenhenger å opptre ordentlig og redelig. Vi tilbyr ikke produkter eller tjenester, eller utfører handlinger som innebærer risiko for medvirkning til uetisk atferd, krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø-ødeleggelser. Vi er en stor innkjøper av varer og tjenester. I den forbindelse krever Newsec Basale at produsent og leverandører utøver sin forretningsvirksomhet innenfor de prinsipper og retningslinjer som er referert ovenfor, og at varer og tjenester har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosess, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.

Newsec Basale arbeider kontinuerlig med utvikling av våre rutiner for innkjøp. Evaluering av våre leverandørens miljøprofil er en del av vår innkjøpsprosess ved inngåelse av rammeavtaler. Herunder stilles det blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. Newsec Basale forbeholder seg, ved inngåelse av avtaler, retten til å få fremlagt miljøregnskap for leveransen i den grad det er mulig.

Newsec Basale søker å konsentrere innkjøpene på færrest mulig leverandører for derigjennom å oppnå stordriftsfordeler som blant annet å oppnå miljøeffekter gjennom mindre transport.

Newsec Basale har engasjert Entro AS som ekstern energirådgiver for aktiv oppfølging og reduksjon av energibruk.

Ledige lokaler

FINN.NO