Miljøprestasjoner

Miljøprestasjoner

Kvalitet og miljø Kvalitetspolitikk HMS Sertifiseringer

Klimaregnskapsrapporter – NYHET

En nyhet av året er at Newsec Basale i samarbeid med Entro har latt utvikle klimaregnskapsrapporter både for eiendommene vi forvalter og for egen virksomhet. Målsetning med disse rapportene er å øke fokuset på vår miljøbelastning på det ytre miljø. Rapportene kvantifiserer selskapets karbonavtrykk (karbonavtrykk er et avtrykk som viser et årlig utslipp av karbondioksid), og i Norge består 85 % av de totale klimagassutslippene av CO2.

Klimaregnskapsrapport – Forvaltning

Rapporten presenterer CO2-belastning bygg som Basale utøver teknisk forvaltning på, da det er på disse byggene Basale har påvirkningsmulighet og den nødvendige oversikt.

Den totale CO2-belastningen fra forvaltet eiendomsportefølje i 2016 er 14 589 tonn. Tilsvarende tall for 2015 er 14 082 tonn, og 14 377 tonn for 2014.

Størrelsen på bygningsmassen påvirker CO2-belastningen i stor grad, flere bygg betyr større energi- og avfallsforbruk. Den totale CO2-belastningen er størst i 2016, men bygningsmassen er også størst dette året. Energi er den kategori som står for den særdeles største delen av den totale belastningen, over 90%.

Størst endringer 2015-2016:

  • Fjernvarmebelastningen i 2016 er høyere (+339 tonn). Energiforbruk i rapporten er ikke temperaturkorrigert, det er naturlig at forbruket er noe høyere i 2016 da det var et kaldere år enn 2015 på de fleste plasser i landet.
  • Fjernkjølebelastningen i 2016 er høyere (+63 tonn).
  • Belastningen fra avfall er høyere (+57 tonn), noe som nesten utelukkende beror på økte mengder blandet avfall.
  • Belastningen fra fyringsolje er noe høyere i 2016 (+22 tonn), men det er positivt at dette fortsatt er betydelig lavere enn i 2014.
CO2-belastning fra bygg til forvaltning hvor vi har påvirkningsmuligheter
Utviklingen i Basales klimaregnskap for forvaltning over de siste 3 årene (bygg hvor vi har påvirkningsmuligheter)

Klimaregnskapsrapport – Egen virksomhet

Rapporten presenterer CO2-belastning fra Basale-egen virksomhet. Pr. dags dato innebærer dette lokasjoner i (Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim).

Den totale CO2-belastningen fra Basales egen virksomhet i 2016 er 484 tonn. Tilsvarende tall for 2015 er 525 tonn, og 356 tonn for 2014.

Størst endringer 2015-2016:

  • Belastningen fra drivstoff til biler i virksomheten er høyere i 2016 (+16 tonn), og vesentlig høyere enn i 2014.
  • Fjernvarmebelastningen i 2016 er høyere (+17 tonn). Forbruk i rapporten er ikke temperaturkorrigert, det er naturlig at forbruket er noe høyere i 2016 da det var et kaldere år enn 2015 på de fleste plasser i landet.
  • Belastningen fra flyreiser er vesentlig lavere i 2016 (-80 tonn), men fortsatt noe høyere enn i 2014.
CO2-belastning fra egen virksomhet
Utviklingen i Basales klimaregnskap for egen virksomhet over de siste 3 år

Energioppfølging

Energioppfølging 2016 for Newsec Basale:

Tett oppfølging av energiforbruket er en viktig parameter for å sikre god drift av byggene. Newsec Basale har som standard at EOS (energioppfølgingssystem) og aktiv energioppfølging anbefales innført på de bygg som forvaltes og driftes av Newsec Basale.

Ved utgangen av 2016 hadde Newsec Basale 90 registrerte bygg i Entros EOS system Optima. 62 av disse byggene inngår i årsrapportering og aktiv energioppfølging etter avtale med huseierne. Erfaring fra innføring av EOS og aktiv energioppfølging viser ofte en besparelse på 10-15 % på energiforbruket. Svært mange av de byggene som ligger inne i Newsec Basales oppfølgingssystem har allerede tatt ut potensialet i forhold til energireduksjon igjennom driften over flere års oppfølging, og for 2016 ser vi likevel en signifikant nedgang i årsforbruket for temperaturkorrigert forbruk for sammenlignbare bygg. Utdrag fra årets Energi og miljørapport viser en nedgang i spesifikt graddagskorrigert energiforbruk på 3,1 % siste år.

Spesifikt graddagskorrigert energiforbruk

Vannforbruk

På lik linje med oppfølging energiforbruk, er også oppfølging av vannforbruk en viktig del av bygningsdriften. Kontinuerlig oppfølging avdekker driftsfeil og uheldig forbruk. Det er en svak nedgang i vannforbruk for sammenlignbare bygg i vår portefølje fra 2014 til 2016. Implementert måling av vannforbruk gir Newsec Basale et godt utgangspunkt for på sikt også å iverksette tiltak for å redusere vannforbruket.

Spesifikt vannforbruk

Avfallshåndtering

Newsec Basale har inngått rammeavtale på avfallshåndtering med Norsk Gjenvinning Norge AS. Avtalen innebærer gjennomgang og optimalisering av avfallshåndtering for eiendommene i forvaltningsporteføljen. Målet er økt gjenvinning av råstoff og energi, lavere miljøbelastning gjennom mindre transport samt lavere kostnader for avfallshåndtering. Her er Newsec Basale med i et prøveprosjekt sammen med Norsk Gjenvinning hvor det er montert mengdemålere i avfalls-beholdere for å unngå unødvendig lastebiltransport knyttet til tømming av tomme og halvfulle beholdere. Resultatet av prøveprosjektet er at dette kan ha en viss hensikt i bykjerner men ikke av signifikant karakter.

Vi har over de siste år hatt en målsetning på sorteringsgrad på 50 % for på sikt å øke til 60 % i vår portefølje, foreløpig har vi ikke nådd denne målsetningen men vi er på vei og figuren under viser en positiv utvikling og at vi nå er tett oppunder en sorteringsgrad på 40%.

Vi har nå i samarbeid med vår rammeavtalepartner Norsk Gjenvinning nå iverksatt prosjekt «Optimalisering av avfallshåndtering» hvor formålet er å finne de 5-10 viktigste standard tiltak for å bedre sorteringsgraden og vi har i dette prosjektet valgt å ha fokus på de største avfallssyndere i vår portefølje. Vi håper dette kan bidra til å løfte oss raskere mot målsetningen for sorteringasgraden.

Utvikling i sorteringsgrad og avfallsvolumer

Stoffkartotek

Newsec Basale benytter Eco Archive som stoffkartoteksystem både med tanke på HMS for medarbeidere og det ytre miljø. Systemet ivaretar krav til substitusjonsplikt og risikovurdering relatert til farlige stoffer. Målsetningen er å bygge et standard stoffkartotek for alle våre vaktmestere og et standard stoffkartotek for våre kontorfasiliteter slik at risikovurderinger, substitusjonsplikt og tilgjengelighet til sikkerhetsdatablad på best mulige måte blir ivaretatt for våre medarbeidere.

Biler

Newsec Basale har ved utskiftning av våre biler lagt vekt på å redusere miljøbelastningen ved bilkjøring.

Alle våre VW Caddy biler er ledende når det gjelder utslipp og resirkulering og har partikkelfilter som regenerer seg selv. VW er sertifisert blandt annet for DIN EN ISO 14001, og vår leverandør er sertifisert som miljøfyrtårn.

Våre biler har følgende forbruk/co2-utslipp i henhold til EU-direktiv 715/2007 gjeldende versjon. (de bilmerker vi har mest av ses i tabell under)

 

Biltype                         Drivstofforbruk blandet kjøring  co2-utslipp       Antall

1,6 Tdi BMT 75             0,53 l/mil                                  139 g/km                   27

1,6 Tdi BMT 102           0,46 l/mil                                  119 g/km                    9

2,0 Tdi BMT 110           0,56 l/mil                                  171 g/km                    5

 

Newsec Basale har to elektriske biler i porteføljen, henholdsvis en felles bil for forvaltere i Stavanger og en bil for en driftstekniker i Oslo. Foreløpige tilbakemeldinger fra brukerne er positive og indikerer at det er gjennomførbart i deler av organisasjonen og i større byer å erstatte noen av bilene i vår bilpark med elektriske biler. Imidlertid er det fortsatt knyttet begrensninger til el-bilder der vi har behov for tilhengerfeste og dette gjelder de fleste vaktmesterbiler. Erfaringene innebærer at el-biler for ettertiden alltid vil bli vurdert ved nye innkjøp av biler der dette er hensiktsmessig.

ADblue

Selskapet har i tillegg 2016 anskaffet 4 stk. ADblue biler. AdBlue omdanner skadelig NOx fra dieseleksosen til harmløst nitrogen og damp og reduserer derfor betraktelig utslippene av nitrogenoksider (NOx), som er en stor kilde til atmosfærisk forurensning og fører til smog i byområder. Alle nye dieselbiler som erverves skal ha ADblue teknologi installert.

Generelt

Newsec Basale legger stor vekt på overholdelse av gjeldende regelverk og etiske normer og ønsker i alle sammenhenger å opptre ordentlig og redelig. Vi tilbyr ikke produkter eller tjenester, eller utfører handlinger som innebærer risiko for medvirkning til uetisk atferd, krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljø-ødeleggelser. Vi er en stor innkjøper av varer og tjenester. I den forbindelse krever Newsec Basale at produsent og leverandører utøver sin forretningsvirksomhet innenfor de prinsipper og retningslinjer som er referert ovenfor, og at varer og tjenester har høy miljøkvalitet hva gjelder materialvalg, produksjonsprosess, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.

Newsec Basale arbeider kontinuerlig med utvikling av våre rutiner for innkjøp. Evaluering av våre leverandørens miljøprofil er en del av vår innkjøpsprosess ved inngåelse av rammeavtaler. Herunder stilles det blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger. Newsec Basale forbeholder seg, ved inngåelse av avtaler, retten til å få fremlagt miljøregnskap for leveransen i den grad det er mulig.

Newsec Basale søker å konsentrere på færrest mulig leverandører for derigjennom å oppnå stordriftsfordeler som blant annet å oppnå miljøeffekter gjennom mindre transport.

Newsec Basale har engasjert Entro som ekstern energirådgiver for aktiv oppfølging og reduksjon av energibruk.

Ledige lokaler

FINN.NO