Rådgivning

Newsec Basale leverer rådgivningstjenester innen jus, megling, teknisk, økonomi og finans.

Rådgivning

Newsec Basale leverer rådgivningstjenester innen jus, megling, teknisk, økonomi og finans, herunder gjennomføring av due dilligence, transaksjon, utleiemegling mm. I tillegg leverer vi rådgivningstjenester innen eiendomsutvikling, der ovennevnte fag jobber i team for å skape de beste resultatene.

Finansiell analyse

Newsec Basale tilbyr rådgivningstjenester innenfor verdivurderinger, finansielle analyser og markedsanalyser, og har gjennom sin tverrfaglighet og lange erfaring innenfor eiendomsforvaltning et stort datagrunnlag som ivaretar kvaliteten i leveransene til oppdragsgiver.

Verdivurderinger
Newsec Basale utarbeider verdivurderinger av næringseiendommer både i egen forvaltningsportefølje og for oppdragsgivere utenfor vår forvaltningsportefølje.

Vurderingene benyttes av våre oppdragsgivere til eksempelvis transaksjoner, rapportering til styre, aksjonærer og finansinstitusjoner, som grunnlag for strategiske valg i oppdragsgivers drift og som dokumentasjon for balanseførte verdier i regnskapet.

Vi benytter gjennomarbeidede modeller som er basert på anerkjent metodikk i våre verdivurderinger, samt mottar bidrag fra den bygningstekniske og juridiske kompetansen som finnes i Newsec Basale.

Gjennom verdivurderingen fastslår vi markedsverdien på eiendommen. Newsec Basale innhenter informasjon om transaksjoner og utviklingen i leiemarkedet både fra egen forvaltningsportefølje og eksternt. I tillegg sitter vi på en stor erfaringsdatabase hva angår driftskostnader og felleskostnader for ulike segment av næringseiendom.

Analyser
Vi systematiserer markedsinformasjon både på mikro- og makronivå for å gi våre oppdragsgivere et best mulig beslutningsgrunnlag. Vi utarbeider både generelle og skreddersydde analyser og rapporter. Analysene har et finansielt fokus, men kan også kompletteres med demografiske analyser.

Investeringsanalyser utarbeides som et verktøy for eiendomsbesitter for å analysere og strukturere eiendomsmassen, porteføljesammensetning, avdekke eiendommens potensial og rangere mellom flere ulike alternativer. Herunder kan det utarbeides simuleringsmodeller, likviditetsprognoser og risikoanalyser hvor gjennomarbeidede forutsetninger gir et best mulig beslutningsgrunnlag.

Finansieringsbistand
Eiendom er generelt en høyt belånt aktivaklasse. Vi sitter på store mengder informasjon og erfaring om de til en hver tid gjeldende betingelser som er mulig å oppnå i finansieringsmarkedet. Vi kan også bidra med en strategi for fremmedfinansiering og begrensning av risiko.

Transaksjonsbistand
I samarbeid med juridisk avdeling bistår vi med å tilrettelegge ved eiendomstransaksjoner, herunder finansiell due-dilligence, valg av selskapsstruktur, prospektutarbeidelse og valg av finansieringsløsning.

Eiendomsutvikling

Newsec Basale vil med sin tverrfaglige kompetanse kunne bistå med å utvikle og foredle eiendom. Vi har erfaring i utvikling av næringseiendommer, helt fra den kreative fase til prosjektet er ferdigstilt. Vi har kompetanse innenfor følgende områder:

 • Markedsvurdering / analyse
 • Vurdering av eiendommens- / tomtens potensiale
 • Investeringsanalyse
 • Prosjektledelse

Juridiske tjenester

Våre jurister og advokater bistår som faglig støtte til vårt forvaltningsapparat og inngår som en integrert del av vår forvaltningsleveranse. Vi kan bistå med kompetanse innenfor følgende områder:

 • Selskapsrettslige forhold
 • Tvistehåndtering, herunder prosedyre
  • fast eiendoms rettsforhold
  • husleierett
  • selskapsrett
  • arbeidsrett
 • Gjennomgang av kontraktsporteføljer og garantiforhold
 • Seksjonering / Etablering av sameier
 • Kontakt med reguleringsmyndigheter
 • Etablering av selskaper
 • Juridisk due-diligence ved kjøp av eiendomsselskaper
 • Bistand i transaksjoner
 • Styresekretariat
 • Corporate Governance

Tekniske tjenester

Newsec Basale har gjennom 20 år bygd opp et solid teknisk fagmiljø. Gjennom denne fagkompetanse kan vi blant annet tilby:

 • Byggherreombud
  • Vi kan kle roller som byggherreombud i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider, leietakerombygginger med mer
  • Overtagelsesbefaringer, garantioppfølginger
 • Tilstandskontroller
  • Teknisk due diligence ifm kjøp og salg av næringseiendommer
  • Tilstandsanalyser basert på NS 3424 med tilhørende aktivitetsplaner
  • Vedlikeholdsplanlegging basert på tilstandsanalyser på lengre og kortere sikt
  • Årskostnadsanalyser
  • Risikoanalyser med bakgrunn i internkontrollforskriftene knyttet til eiendom. Evt. styring av eksterne ressurser.
  • Energimerking
 • Teknisk vurdering
  • Vurdering av eiendommers tekniske potensial. I samspill med andre fagområder i Newsec Basale vurderes eiendommens totale utviklingspotensial
  • Styring av eksterne tekniske rådgivere
 • Teknisk tegning, arealberegning
  • Digitalisering av tegninger, DAK. Strukturere tegninger i forvaltningsøyemed (brann, leietakere med mer)
  • Kontroll og gjennomføring av arealberegninger på eiendommer, med evt. vurdering av sameieproblematikk

Ledige lokaler

FINN.NO